Alimenty
www.alimenty.net
 Menu
:: Poradnik - strona główna
:: Podstawowe pojęcia
:: Obowiązek alimentacyjny
:: Obowiązek rodzeństwa, pasierba, macochy i ojczyma
:: Samotna matka
:: Wysokość alimentów
:: Zmiana kwoty alimentów
:: Roszczenie zwrotne
:: Okres obowiązywania alimentów
:: Niedziedziczenie alimentów
:: Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego
:: Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych
:: Uzyskanie alimentów w Polsce
:: Uzyskanie alimentów za granicą
:: Przepisy prawne







 Polecamy
:: Rozwód czy separacja
:: Prawo karne
:: Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek
:: linki








ALIMENTY

Dochodzenie alimentów poza UE na podstawie Konwencji nowojorskiej z 20 czerwca 1956 r.

tekst konwencji

Lista państw do których stosuje się omawianą konwencję: https://treaties.un.org

Dokumenty niezbędne do dochodzenia roszczenia na podstawie Konwencji nowojorskiej (wymienione poniżej) należy złożyć do Organu przesyłającego (najczęściej jest to Prezesa Sądu Okręgowego miejsca zamieszkania osoby uprawnionej).

Wykaz dokumentów:
  1. wniosek sporządzony według wzoru i podpisany przez wnioskodawcę w dwóch egzemplarzach (oryginał i kserokopia razem ze wszystkimi załącznikami),
  2. wyliczenie zaległości alimentacyjnych oraz wskazanie nr rachunku bankowego uprawnionego,
  3. bliższe dane dotyczące podstaw, na których uprawniony opiera swoje roszczenie, określenie rodzaju i wysokości żądanych świadczeń alimentacyjnych oraz inne mające znaczenie dane, dotyczące na przykład stosunków majątkowych i rodzinnych uprawnionego i zobowiązanego,
  4. odpis wyroku do przesłania za granicę (z uwzględnieniem dat od kiedy wyrok jest wykonalny, prawomocny oraz z informacją, że nie przysługuję na nie zwyczajny środek odwoławczy (przy czym dla orzeczeń tymczasowych, nieprawomocnych ale wykonalnych - wystarczy adnotacja o dacie od której orzeczenie jest wykonalne),
  5. zaświadczenie (poświadczona kserokopia) dowodu doręczenia pozwanemu wezwania na rozprawę i odpis pozwu,
  6. pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym przez notariusza,
  7. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (zupełny odpis aktu urodzenia jeśli dziecko jest pozamałżeńskie),
  8. odpis skrócony akt małżeństwa,
  9. jeśli dziecko ma więcej niż 16 lat - zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki,
  10. fotografię (po 1 sztuce): osoby uprawnionej oraz w miarę możliwości dłużnika alimentacyjnego (konieczność dołączenia fotografii przewiduję Konwencja, ale jej brak nie wstrzymuje procedury).

Po złożeniu kompletu dokumentów Organ przyjmujący (uprawniony podmiot w państwie zamieszkania dłużnika) podejmuje (w ramach udzielonego mu przez uprawnionego upoważnienia i w jego zastępstwie) wszelkie czynności właściwe do uzyskania alimentów. Takie upoważnienie pozwala mu uregulować roszczenie w drodze ugody a w razie potrzeby, do wszczęcia i prowadzenia sprawy z powództwa o alimenty oraz przeprowadzenia egzekucji z wyroku albo jakiegokolwiek innego tytułu sądowego zasądzającego alimenty.

O podjęciu działań w sprawie organ przyjmujący informuję organ przesyłający. Jeżeli nie ma możliwości nadania sprawie biegu również informuję o tym organ przesyłający razem z wyjaśnieniem przyczyn i zwrotem akt.

Warto zaznaczyć, że organ przyjmujący (niezależnie od postanowień omawianej Konwencji) przy rozstrzyganiu wszelkich spraw o alimenty oraz wszelkich kwestii wynikających w związku z tym, stosuję prawo Państwa, do którego należy zobowiązany włącznie z przepisami międzynarodowego prawa prywatnego tego Państwa.

Jeśli chodzi o koszty to uprawnieni (na podstawie omawianej konwencji) korzystają z takiego samego traktowania i takich samych zwolnień od opłat i kosztów, jak mieszkańcy lub obywatele państwa, w którym toczy się postępowanie.

 

Copyright: © 2006 - 2017 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
Kancelaria Adwokacka w Warszawie