Alimenty
www.alimenty.net
 Menu
:: Poradnik - strona główna
:: Podstawowe pojęcia
:: Obowiązek alimentacyjny
:: Obowiązek rodzeństwa, pasierba, macochy i ojczyma
:: Samotna matka
:: Wysokość alimentów
:: Zmiana kwoty alimentów
:: Roszczenie zwrotne
:: Okres obowiązywania alimentów
:: Niedziedziczenie alimentów
:: Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego
:: Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych
:: Uzyskanie alimentów w Polsce
:: Uzyskanie alimentów za granicą
:: Przepisy prawne Polecamy
:: Rozwód czy separacja
:: Prawo karne
:: Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek
:: linkiALIMENTY

Samotna matka - art. 141, 142,143 kro

Ojciec niebędący mężem matki obowiązany jest przyczynić się, stosownie do okoliczności, do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów, matka może żądać by ojciec partycypował w kosztach jej utrzymania przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Według Sądu Najwyższego (sygn. I C 1261/53) wydatkami związanymi z ciążą i porodem są "wszystkie wydatki, które stały się potrzebne wskutek ciąży lub porodu, których by matka dziecka nie miała, gdyby nie była w ciąży albo gdyby nie rodziła". Przykładowo więc, wydatkiem takim może być zakup wózka dziecięcego czy koszty poniesione w związku z dostosowaniem pokoju do nowonarodzonego dziecka. W sytuacji, gdy na skutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może żądać, by ojciec dziecka pokrył ich odpowiednią część. Warto pamiętać, iż powyższe roszczenia przysługują matce, także w sytuacji, gdy dziecko urodziło się nieżywe. Zgodnie z decyzją ustawodawcy, wskazane roszczenia przedawniają się z upływem trzech lat od dnia porodu.

W sytuacji, gdy ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, aby wyłożył on odpowiednią sumę pieniędzy, jeszcze przed urodzeniem się dziecka. Powinna ona obejmować koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. W powyższym przypadku, stopień pewności sądu co do ojcostwa może być mniejszy niż przy ustalaniu ojcostwa. Przykładowo, za wystarczającą może zostać uznana przedłożona korespondencja, z której wynika, iż matkę dziecka i domniemanego ojca łączyły stosunki intymne. Finalnie, gdy okaże się, że ojcostwo mężczyzny nie zostało potwierdzone, przysługuje mu roszczenie regresowe względem matki, a także mężczyzny, którego ojcostwo zostało ustalone.

Ponadto, Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza zasadę, zgodnie z którą, w sytuacji, w której ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki nie zostało ustalone, niedopuszczalnym jest dochodzenie roszczeń majątkowych bez równoczesnego bądź uprzedniego ustalenia ojcostwa. Nie dotyczy to jednak roszczeń matki, której dziecko urodziło się nieżywe, bowiem nie da się ustalić ojcostwa nieżyjącego dziecka.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright: © 2006 - 2017 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
Kancelaria Adwokacka w Warszawie