Alimenty
www.alimenty.net
 Menu
:: Poradnik - strona główna
:: Podstawowe pojęcia
:: Obowiązek alimentacyjny
:: Obowiązek rodzeństwa, pasierba, macochy i ojczyma
:: Samotna matka
:: Wysokość alimentów
:: Zmiana kwoty alimentów
:: Roszczenie zwrotne
:: Okres obowiązywania alimentów
:: Niedziedziczenie alimentów
:: Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego
:: Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych
:: Uzyskanie alimentów w Polsce
:: Uzyskanie alimentów za granicą
:: Przepisy prawne Polecamy
:: Rozwód czy separacja
:: Prawo karne
:: Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek
:: linki
ALIMENTY

Uzyskanie alimentów za granicą

Niniejsze opracowanie stanowi zbiór podstawowych informacji z zakresu prawa dotyczącego dochodzenia zapłaty alimentów dla dzieci zagranicą i w Polsce. Znajdą tu Państwo podstawowe informacje dotyczące pojęcia alimentów, ich wysokości, sposobów ich dochodzenia a także wiele innych ciekawych informacji.


 • ETAP I negocjacje, ugody pozasądowe
  W przypadku alimentów jak w każdej sprawie o zapłatę zaleca się co do zasady wstępne prowadzenie negocjacji. Wynika to faktu, że zwykle jeżeli dłużnik sam się do czegoś zobowiąże to jest większe prawdopodobieństwo, że będzie się ze swych obowiązków wywiązywał.

 • ETAP II sprawa sądowa
  Gdyby w drodze polubownych metod rozwiązywania sporów tj. negocjacji czy zawartej ugody pozasądowej dłużnik nie zobowiązał się do płacenia alimentów, konieczne będzie wystąpienie na drogę sądową i uzyskanie orzeczenia (wyrok/ postanowienie zasądzające alimenty) nakładające na dłużnika zobowiązanie alimentacyjne.

 • ETAP III egzekucja alimentów zagranicą
  Jeżeli negocjacje okażą się nieskuteczne (albo ich w ogóle nie będzie) wtedy trzeba wkroczyć na drogę egzekucji przymusowej (najlepiej już po uzyskaniu wyroku w Polsce). Prawo przewiduje liczne udogodnienia w egzekucji alimentów nie tylko na terenie Polski ale również poza jej granicami. Znaczenie mają tu przede wszystkim:

  1. KONWENCJA o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granica sporządzona w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956r. (stosuje się w razie gdy osoba zobowiązana przebywa na terytorium jednego z państw będących stroną Konwencji (jednocześnie niebędącego krajem członkowskim Unii Europejskiej)).

  2. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (stosuję się gdy osoba zobowiązana przebywa na terytorium jednego z państw członkowskich UE),

   • ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (z dniem 10 stycznia 2015 r. zastąpiło obowiązujące dotychczas rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych),
    tekst rozporządzenia: http://eur-lex.europa.eu
   • PROTOKOŁEM HASKIM 2007 a właściwie PROTOKOŁEM o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych z dnia 16 grudnia 2009 r.,
    tekst protokołu: http://eur-lex.europa.eu
   • DECYZJĄ Rady z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Protokołu haskiego z dnia 23 listopada 2007r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych,
    tekst decyzji: http://eur-lex.europa.eu
  3. UMOWY DWUSTRONNE pomiędzy Polską a państwem trzecim (nienależącym do Unii Europejskiej) z którym stosowana umowa dot. uznawania wzajemnych orzeczeń została zawarta.
   Polska posiada umowy dwustronne z następującymi państwami: Algierią, Białorusią, Chinami, Irakiem, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Macedonią, Serbią, Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, Kubą, Maroko, Mongolią, Rosją, Syrią, Tunezją, Turcją, Ukrainą, Wietnamem, Libią i Egiptem.


Dochodzenie alimentów poza UE na podstawie Konwencji nowojorskiej z 20 czerwca 1956 r.

Egzekucja alimentów na podstawie przedmiotowej konwencji ma miejsce wtedy, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów przebywa na terytorium jednego z państw będących stroną Konwencji (jednocześnie niebędącego krajem członkowskim Unii Europejskiej).


Dochodzenie alimentów w UE na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) 4/2009.

W celu wykonania orzeczenia o alimentach w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej należy zastosować tryb z Rozporządzenia Rady (WE) 4/2009.


Egzekucja alimentów na podstawie umowy dwustronnej

W państwach z którymi Polska zawarła umowę dwustronną aby uzyskać alimenty można skorzystać z zapisów danej umowy dwustronnej .


Egzekucja alimentów w USA i Kanadzie

Egzekucja alimentów w USA i Kanadzie podlega szczególnym zasadom

 

Copyright: © 2006 - 2017 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
Kancelaria Adwokacka w Warszawie