Alimenty
www.alimenty.net
 Menu
:: Poradnik - strona główna
:: Podstawowe pojęcia
:: Obowiązek alimentacyjny
:: Wysokość alimentów
:: Zmiana kwoty alimentów
:: Okres obowiązywania alimentów
:: Uzyskanie alimentów w Polsce
:: Uzyskanie alimentów za granicą
:: Przepisy prawne Polecamy
:: Rozwód czy separacja
:: Prawo karne
:: Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek
:: linki
ALIMENTY

Uzyskanie alimentów za granicą

Niniejsze opracowanie stanowi zbiór podstawowych informacji z zakresu prawa dotyczącego dochodzenia zapłaty alimentów dla dzieci zagranicą i w Polsce. Znajdą tu Państwo podstawowe informacje dotyczące pojęcia alimentów, ich wysokości, sposobów ich dochodzenia a także wiele innych ciekawych informacji.


 • ETAP I negocjacje, ugody pozasądowe
  W przypadku alimentów jak w każdej sprawie o zapłatę zaleca się co do zasady wstępne prowadzenie negocjacji. Wynika to faktu, że zwykle jeżeli dłużnik sam się do czegoś zobowiąże to jest większe prawdopodobieństwo, że będzie się ze swych obowiązków wywiązywał. 

  negocjacje, ugody pozasądowe


 • ETAP II sprawa sądowa
  W przypadku, gdy zobowiązany przebywa zagranicą nie trzeba nawet uzyskiwać przeciwko niemu orzeczenia sądowego (jeżeli alimenty dochodzone są potem na podstawie KONWENCJI O DOCHODZENIU ROSZCZEŃ ALIMENTACYJNYCH ZA GRANICĄ sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. Jednak w każdym przypadku warto się rozważyć czy nie jest korzystne przeprowadzenie najpierw procesu w Polsce. Niesie to ze sobą szereg ułatwień w zakresie szybkości postępowania, łatwości w dostarczeniu dokumentów i przesłuchaniu świadków.

 • ETAP III egzekucja alimentów zagranicą
  Jeżeli jednak negocjacje okażą się nieskuteczne (albo ich w ogóle nie będzie) wtedy trzeba wkroczyć na drogę egzekucji przymusowej (najlepiej już po uzyskaniu wyroku w Polsce). Prawo przewiduje liczne udogodnienia w egzekucji alimentów nie tylko na terenie Polski ale również poza jej granicami. Znaczenie mają tu przede wszystkim dwie regulacje:

  1. KONWENCJA O DOCHODZENIU ROSZCZEŃ ALIMENTACYJNYCH ZA GRANICĄ sporządzona w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. tekst konwencji
  2. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych tekst rozporządzenia
Dochodzenie alimentów na podstawie Konwencji Nowojorskiej.
Celem Konwencji Nowojorskiej jest ułatwienie dochodzenia roszczenia alimentacyjnego, które uprawniony (np. dziecko) przebywający na obszarze jednej z państw będących stroną konwencji może wysunąć przeciwko zobowiązanemu (np. rodzic), przebywającemu na terenie innego państwa będącego stroną konwencji. Ułatwienie to polega na tym, że alimentów nie trzeba dochodzić samodzielnie zagranicą, ale można zwrócić się do pomoc do tzw. Organu przesyłającego (w Polsce jest to Sąd Okręgowy), który będzie wykonywał wszelkie czynności.Dochodzenie alimentów na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) NR 44/2001
Dysponując wyrokiem polskiego sądu w sprawie o alimenty można niemal od razu skierować sprawę do egzekucji na terenie krajów Unii Europejskiej. W praktyce jednak dobrze jest skorzystać przy tym z pomocy zagranicznego prawnika.Treść wniosku
W celu uruchomienia procedury z konwencji Nowojorskiej należy specjalny wniosek do Sądu Okręgowego (wzór wniosku).
W wniosku należy podać
 1. imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, obywatelstwo i zawód lub zajęcie uprawnionego, jak również w zależności od konkretnego przypadku nazwisko i adres jego ustawowego przedstawiciela;
 2. imię i nazwisko zobowiązanego; nadto, jeżeli uprawniony posiada co do tego wiadomości, adresy zobowiązanego z ostatnich pięciu lat, jego datę urodzenia, obywatelstwo i zawód lub zajęcie;
 3. bliższe dane dotyczące podstaw, na których opiera się roszczenie, rodzaju i wysokości żądanych świadczeń alimentacyjnych oraz inne mające znaczenie dane, dotyczące na przykład stosunków majątkowych i rodzinnych uprawnionego i zobowiązanego.
Do wniosku należy dołączyć wszelkie mające dla sprawy znaczenie dokumenty oraz w razie potrzeby pełnomocnictwo (zwykle jest wymagane (wzór pełnomocnictwa), uprawniające Sąd Okręgowy do działania w zastępstwie uprawnionego lub do ustanowienia w tym celu innej osoby. Nadto należy dołączyć fotografię uprawnionego oraz - jeżeli to jest możliwe - fotografię zobowiązanego.


Przesłanie wniosku za granicę
Następnie na podstawie złożonego wniosku Sąd Okręgowy przygotowuje swój własny wniosek (wzór wniosku), który już sam przesyła do tzw. organu przyjmującego w Państwie gdzie przebywa zobowiązany (jest to odpowiednik Sądu Okręgowego w Polsce). Sąd Okręgowy podejmuje wszelkie niezbędne środki zmierzające do zapewnienia, aby wymagania prawa obowiązującego w państwie, do którego należy organ przyjmujący, były spełnione; przy uwzględnieniu przepisów tego prawa
Sąd Okręgowy przekazuje też ostateczne lub tymczasowo wykonalne orzeczenie albo inne tytuły sądowe w sprawie alimentacyjnej uzyskane przez uprawnionego we właściwym sądzie oraz w razie konieczności i w miarę możliwości - akta dotyczące postępowania, w którym zapadło orzeczenie.


Egzekucja alimentów za granicą
Egzekucja alimentów za granicą odbywa się już wg prawa obcego. Postępowanie może obejmować, zgodnie z ustawodawstwem Państwa, do którego zobowiązany należy, bądź postępowanie w celu stwierdzenia wykonalności - exequatur lub rejestrację - albo nawet nowe powództwo, oparte na orzeczeniu przesłanym w myśl postanowień ustępu
Organ przyjmujący podejmuje w ramach udzielonego mu przez uprawnionego upoważnienia i w jego zastępstwie wszelkie czynności właściwe do uzyskania alimentów, włącznie z uregulowaniem roszczenia w drodze ugody i w razie potrzeby, do wszczęcia i prowadzenia sprawy z powództwa o alimenty oraz przeprowadzenia egzekucji z wyroku albo jakiegokolwiek innego tytułu sądowego zasądzającego alimenty.
Organ przyjmujący informuje o biegu sprawy Organ przesyłający. Jeżeli nie może on nadać biegu sprawie, zawiadamia Organ przesyłający o przyczynach i zwraca akta.


Koszty
W postępowaniu przeprowadzanym na podstawie niniejszej Konwencji Nowojorskiej uprawnieni korzystają z takiego samego traktowania i takich samych zwolnień od opłat i kosztów, jak mieszkańcy lub obywatele państwa, w którym toczy się postępowanie. Osoby uprawnione nie mają obowiązku składania kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu lub dokonywania wpłat w innych celach. Organy przesyłające i przyjmujące nie pobierają żadnych opłat za czynności dokonywane zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji.

 

Copyright: © 2006 - 2012 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
Kancelaria Adwokacka w Warszawie